wczytywanie strony...
baner

Podziel się twórczością

Piszesz wiersze? Podziel się z nami swoją twórczością.
Napisz do nas swój utwór, a my zamieścimy go w debiutach.

Trwa przetwarzanie danych...

Polityka prywatności

Informacja o zasadach przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443-87-52, e-mail: sekretariat@sbp.nowysacz.pl.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@sbp.nowysacz.pl.
 3. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług i zbiorów biblioteki (podstawa: Ustawa o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 roku - Dz. U. z 2022 r. poz. 2393 ze zm. oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej - Dz. U. z 2023 r. poz. 773 ze zm.) ich niepodanie będzie skutkowało również brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 6. Dane będą przetwarzane i przechowywane:
  • Czytelnicy aktywni, tak długo, jak będą korzystać z usług bibliotecznych,
  • Czytelnicy nieaktywni - do czasu przedawnienia wierzytelności wynikających z niezwrócenia materiałów bibliotecznych,
  • Czytelnicy nieaktywni, rozliczeni z biblioteką - 3 lata,
  • przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sbp.nowysacz.pl.
 8. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 9. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 11. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.

Informacja o zasadach przetwarzania danych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu (SBP w Nowym Sączu), ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony budynku- mienia, w tym materiałów bibliotecznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie SBP w Nowym Sączu.
 3. W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane na terenie SBP w Nowym Sączu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia przez Administratora oraz ochrony jego praw oraz:
  • art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.,
  • § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
  • art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
  • art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
 4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół budynków biblioteki, pomieszczenia wewnątrz budynków do których dostęp mają czytelnicy - piwnice, korytarze, wypożyczalnie oraz czytelnie Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.
 5. Strefy monitorowane zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych zawierającymi rysunek kamery i napis: „Uwaga Obiekt monitorowany”.
 6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. SBP w Nowym Sączu dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia.
 9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Dostęp do danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora.
 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sbp.nowysacz.pl.
 12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Zamknij